Tule meile tööle Sulge

Sinu asukoht

Maksevõimalused
Vali piirkond
 • pärnu
  • Pärnu Linn 4.00 EUR
  • audru 5.00 EUR
  • paikuse 5.00 EUR
  • sauga 5.00 EUR
  • sindi 5.00 EUR
 • tallinn
  • haabersti 6.50 EUR
  • kesklinn 5.00 EUR
  • kristiine 5.50 EUR
  • lasnamäe 6.00 EUR
  • mustamäe 6.00 EUR
  • nõmme 6.50 EUR
  • Õismäe 6.50 EUR
  • peetri küla 6.50 EUR
  • pirita 6.00 EUR
  • põhja-tallinn 6.00 EUR
  • viimsi 5.00 EUR
 • tartu
  • tartu linn 4.90 EUR
  • haaslava 5.90 EUR
  • luunja 5.90 EUR
  • tähtvere 5.90 EUR
  • tartu vald 5.90 EUR
  • ülenurme 5.90 EUR
Muuda
;

Kasutustingimused.

Tellitoit.ee kasutusleping

Registreerudes internetilehekülje www.tellitoit.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

 

 1. Teenuse üldtingimused
  1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad OÜ Telli Toit ja kasutajate vahelisi suhteid www.tellitoit.ee veebiportaalis pakutavate teenuste kasutamisel.
  2. Telli Toit OÜ pakub veebiportaalis www.tellitoit.ee Kasutajatele võimalust tellida Toitlustajatelt toit koju või kontorisse koos kohale toimetamisega.
  3. Telli Toit OÜ pakutavad teenused sõltuvad suurel määral kolmandate isikute teenuste kättesaadavusest. Eriliselt tasub siinkohal välja tuua internetiifrastruktuuride kättesaadavust ja toimimist, telefoniühenduse toimimist ja kättesaadavust, nii mobiilivõrkude toimimist kui ka maksetehingu sooritamiseks vajaliku tehnika toimimist. Seega on Tellitoit.ee valmisolek suures osas sõltuv Tellitoit.ee poolt kasutatavate kolmandate isikute teenustest.
  4. Tellitoit.ee lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale mingeid muid tasusid kui tellitud kauba ja transpordi eest või leppetrahv libatellimuse esitamisel.

 

 

 1. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.
  1. Kasutaja kohustub esitama www.tellitoit.ee  kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoni numbrit.
  2. Kasutaja kohustub mitte kasutama www.tellitoit.ee veebiportaali ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.
  3. Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma Tellitoit.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa kohale toimetada kuna klient on sisestanud valed aadressi- ja/või kontaktandmed.
  4. Tellimuse esitanud Kasutaja on kohustatud tasuma Tellitoit.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse ka juhul kui tellimus on tehtud linnast välja ning sõidutee mis viib kliendini pole ilmastikuolude tõttu sõiduautoga läbitav. Sellisel juhul saab klient toidu kätte asukohast kuhuni tee oli/on läbitav (kusjuures kuller ootab maksimaalselt 10. minutit peale kliendile helistamist) või transpordib kuller toidu tagasi toitlustaja juurde kust on võimalik sama päeva jooksul kliendil toit kätte saada öeldes enda nime ja tellimuse numbri.
  5. Kasutaja kohustub Telli Toit OÜ poolt vahendatud kaupu- või teenuseid kasutama ainult seadusega ettenähtud piirides. Juhul kui Kasutaja teeb nn. libatellimusi (või nn. naljatellimusi) kohustub Telli Toit OÜ seadusega lubatud raamides salvestatud andmete (registreerimisandmete, IP-aadressi, vms.) kaudu tuvastada valetellimuse sooritanud isiku. Selgesõnaliselt on sellele viidatud, et kui tellitakse kaupu ja/või teenuseid kavatsusega nende eest mitte maksta, siis on selline teguviis kui pettus seadusega karistatav.
  6. Kasutaja kohustub tasuma Telli Toit OÜ-le leppetrahvi tellimuse ja transpordi summa maksumuses, kui toitu pole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel. Näiteks ei tule klient, tellimuses esitatud aadressil, uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud mobiilile.

 

 

 1. Tellitoit.ee õigused, kohustused ja vastutus
  1. Telli Toit OÜ ei ole toidu valmistaja vaid vahendaja ja toidu kuller, seega ei vastuta Telli Toit OÜ toidu kvaliteedi, kvantiteedi ja muude aspektide eest.
  2. Telli Toit OÜ omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kasutajate ees lahtised tellimused.
  3. www.tellitoit.ee  veebiportaalis avaldatud Toitlustajate tooted ja teenused ei tähenda seda, et need pakkumised oleksid siduvad ehk et peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pakkumised muutuvad siduvaks pärast seda kui Kasutaja on www.tellitoit.ee  veebiportaali vahendusel tellimuse sooritanud.
  4. Telli Toit OÜ ei oma võimu selle üle kas Toitlustaja Tellitoit.ee vahendatud tellimusi töötleb või mitte. Seega saab Telli Toit OÜ Kasutaja tehtud tellimuse Toitlustaja nimel alles siis vastu võtta kui Telli Toit OÜ on tellimuse kättesaadavust Toitlustaja kaudu kontrollinud. Lepingu sõlmimine on seega alles seejärel võimalik kui tellimuse õigeaegse kohaletoimetamise kättesaadavuse võimalikkus üle on kontrollitud ehk kui Toitlustaja on tellimuse kinnitanud.
  5. Juhul kui Telli Toit OÜ saab Toitlustajalt teada, et Kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Telli Toit OÜ või Toitlustaja sellest Kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Telli Toit OÜ Kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 5 tööpäeva jooksul.
  6. Telli Toit OÜ-l on õigus saata Kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda.

 

 

 1. Isikuandmete töötlemine
  1. Andmeid, mida Telli Toit OÜ on saanud Kasutajalt www.tellitoit.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel ja veebiportaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil veebiportaali kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Telli Toit OÜ-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
  2. Kasutaja annab nõusoleku Telli Toit OÜ-le Kasutaja Isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  3. Telli Toit OÜ kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
  4. Telli Toit OÜ kasutab Isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
  5. Telli Toit OÜ-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Telli Toit OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

 

 

 1. Tingimuste muutmine
  1. Telli Toit OÜ-l on igal ajal õigustatud veebiportaali ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
  2. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.tellitoit.ee veebiportaalis.
  3. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

 

 1. Lõppsätted
  1. Veebiportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Telli Toit OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  2. Veebiportaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Telli Toit OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.
  3. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Telli Toit OÜ vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Telli Toit OÜ ees.

 

või

Palun sisesta oma kasutajanimi ja parool
sisenemaks Tellitoit.ee keskkonda.

või

NB! Täida ära kõik väljad!